Webpage for the glados.no domain
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
glados.no/_data/home.yml

18 lines
514 B

-
title: NTNU
href: /ntnu/
description: Alt som er relatert til NTNU, både fag og filer. Her kan du finne tidligere eksamensoppgaver, LF, mine løsninger og oppsummeringer.
icon: fa-graduation-cap
-
title: Prosjekter
href: /prosjekter/
description: Samling av alle mine prosjekter opp igjenom. Denne listen oppdateres stadig vekk, så kan være noe nytt hver gang.
icon: fa-microchip
-
title: Om meg
href: /om/
description: Informasjon og kvalifikasjoner om meg.
icon: fa-address-card